TDS

Technický dozor stavebníka je služba, která poskytuje zákazníkovi nezávislý odborný dohled nad prováděnou stavbou nebo rekonstrukcí. Pomáhá zákazníkovi kontrolovat dodavatele prací, kvalitu dodávaných materiálů a prováděných služeb. Jde o pomoc zákazníkovi dokončit stavbu za dohodnutých podmínek - kvalitativních, časových a finančních. 

V KATEGORII TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

   Technická správa stavby:

 • průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
 • Kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
 • Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty
 • Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací
 • Pořizování fotodokumentace stavby
 • Kontrola dodržení technologických přestávek
 • Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem - projektantem

  Finanční správa stavby:

 • Kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby
 • Posouzení objemu víceprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny

  Administrativní správa stavby:

 • Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli - vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
 • Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru
 • Spolupráce s autorským dozorem stavby - projektantem
 • Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí
 • Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby
 • Pravidelné informování investora o průběhu stavby
 • Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle smlouvy o dílo - cena, termín, technické řešení
 • Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
 • Organizace a účast na převzetí díla
 • Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
 • Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
 • Kontrola odstraněných vad a nedodělků
 • Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
 • Uplatňování případných reklamací stavebníka v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek