TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

           Zakázky pro realizaci TDS přijímáme opět od října 2022

TDS

Technický dozor stavebníka je služba, která poskytuje zákazníkovi nezávislý odborný dohled nad prováděnou stavbou nebo rekonstrukcí. Pomáhá zákazníkovi kontrolovat dodavatele prací, kvalitu dodávaných materiálů a prováděných služeb. Jde o pomoc zákazníkovi dokončit stavbu za dohodnutých podmínek - kvalitativních, časových a finančních. 

V KATEGORII TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

   Technická správa stavby:

 • průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
 • Kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
 • Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty
 • Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací
 • Pořizování fotodokumentace stavby
 • Kontrola dodržení technologických přestávek
 • Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem - projektantem

  Finanční správa stavby:

 • Kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby
 • Posouzení objemu víceprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny

  Administrativní správa stavby:

 • Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli - vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
 • Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru
 • Spolupráce s autorským dozorem stavby - projektantem
 • Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí
 • Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby
 • Pravidelné informování investora o průběhu stavby
 • Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle smlouvy o dílo - cena, termín, technické řešení
 • Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
 • Organizace a účast na převzetí díla
 • Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
 • Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
 • Kontrola odstraněných vad a nedodělků
 • Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
 • Uplatňování případných reklamací stavebníka v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek